Betalings- en leveringsvoorwaarden

Betalings- en leveringsvoorwaarden
Betalings- en leveringsvoorwaarden 2018-05-16T10:35:10+00:00

Heldere afspraken, samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid staan centraal voor de beste resultaten.

betalings-en leveringsvoorwaarden per 1-7-2014

De Overeenkomst

Hanka Feenstra en/of Jan Luiken van Feenstra + Luiken is/zijn geheel bekend met de door Feenstra + Luiken interactie aangeboden diensten en met de contractuele vereisten.

Feenstra + Luiken interactie verplicht zich de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
Feenstra + Luiken interactie streeft naar 100 % klanttevredenheid.

Feenstra + Luiken interactie behoudt zich het recht voor in geval van bijzondere omstandigheden de opdracht door een ander dan de voorgestelde uitvoerend medewerker te laten uitvoeren, dan wel de voorgestelde data van uitvoering te wijzigen, zulks in overleg met de klant.

TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen Feenstra + Luiken interactie en de klant komt tot stand middels ondertekening van de overeenkomst door een vertegenwoordiger van Feenstra + Luiken interactie en door de klant.
Door ondertekening van een overeenkomst geeft de klant te kennen de standaard bijgeleverde algemene betalings-leveringsvoorwaarden van Feenstra + Luiken interactie te kennen en te aanvaarden.

UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST

De uitvoering van een overeenkomst zal geschieden door Hanka Feenstra en/of Jan Luiken; partners van Feenstra + Luiken interactie.

INSCHAKELEN VAN DERDEN

Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de overeenkomst door de klant of door Feenstra + Luiken interactie geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
In het geval dat Feenstra + Luiken interactie de overeenkomst in geval van bijzondere omstandigheden door een ander dan Hanka Feenstra en/of Jan Luiken laat uitvoeren zal dit in overleg met haar klant gebeuren.
Feenstra + Luiken verzekert zich dan van de (didactische en vakinhoudelijke) kwaliteit van de persoon die ingehuurd zal worden. Zij zal dit doen door het verifiëren van opleidingen, werkervaring en eventuele antecedenten.

GELDIGHEIDSDUUR EN PRIJZEN

Offertes hebben een geldigheidsduur van 2 maanden.
Na ondertekening van de overeenkomst hebben de daarin vermelde prijzen een geldigheidsduur van maximaal 6 maanden.

Indien een overeenkomst, buiten de invloed van Feenstra + Luiken interactie, niet binnen de termijn van 6 maanden wordt uitgevoerd, behoudt Feenstra + Luiken interactie zich het recht voor eventuele kostenstijgingen in de prijs door te berekenen.
Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Bij scholing voor beroep is Feenstra + Luiken interactie vrijgesteld van BTW-heffing. Mocht van overheidswege voor overeenkomsten van Feenstra + Luiken interactie op enig moment toch BTW in rekening worden gebracht, dan zal Feenstra + Luiken interactie deze alsnog aan de klant doorberekenen.
Een eerste, oriënterend, gesprek bij de klant is kosteloos. Bij volgende gesprekken brengt Feenstra + Luiken interactie haar consulttarief in rekening.

BETALING

Bij aanvang van de uitvoering van de overeenkomst ontvangt de klant, bij overeenkomsten met een looptijd van minder dan 6 maanden, een factuur, tenzij dit anders overeengekomen is in de getekende overeenkomst.

De klant dient het factuurbedrag uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan 6 maanden wordt bij aanvang 50 % van de overeengekomen prijs gefactureerd, na 3 maanden wordt de laatste 50 % van de overeengekomen prijs gefactureerd, tenzij dit anders overeengekomen is in de getekende overeenkomst.

Bij niet, of niet-tijdige betaling is de klant over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

Feenstra + Luiken interactie heeft in geval van betalingsachterstand het recht alle op invordering vallende kosten op de klant te verhalen en uitvoering van diensten op te schorten, zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

Bij trajecten gebaseerd op een raamofferte met deeloffertes, is deze betalingsregeling van toepassing op de deeloffertes.

WIJZIGING VAN EEN OVEREENKOMST

Indien zich voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst feiten of omstandigheden voordoen die aan de oorspronkelijk bereikte wilsovereenstemming afbreuk doen, dan wordt hierover tussen de klant en Feenstra + Luiken interactie tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.

ONTBINDING VAN EEN OVEREENKOMST DOOR EEN KLANT

De klant heeft recht op een bedenktermijn van 14 dagen.
De klant heeft het recht de overeenkomst per aangetekend verzonden brief te ontbinden.

Bij annulering van de overeenkomst binnen de bedenktermijn van 14 dagen, is de klant vrijgesteld van het betalen van de overeengekomen prijs.
Bij annulering na de bedenktermijn van 14 dagen, in de periode langer dan 12 weken voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst is de klant verplicht 10% van de overeengekomen prijs te betalen.
Bij annulering na de bedenktermijn van 14 dagen, in de periode van 12 tot en met 4 weken voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst is de klant verplicht 50% van de overeengekomen prijs te betalen.
Bij annulering na de bedenktermijn van 14 dagen, in de periode korter dan 4 weken voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst is de klant verplicht 100% van de overeengekomen prijs te betalen.

In het geval dat de klant na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst de overeenkomst wil beëindigen, heeft de klant geen recht op enige terugbetaling en is verplicht 100% van de overeengekomen prijs te betalen.

Indien ten gevolge van een annulering door de klant, Feenstra + Luiken interactie annuleringskosten verschuldigd is aan een door Feenstra + Luiken interactie ingehuurde derde, is de klant verplicht deze annuleringskosten te vergoeden.

ONTBINDING VAN EEN OVEREENKOMST DOOR FEENSTRA+LUIKEN INTERACTIE

Feenstra + Luiken interactie heeft het recht, zonder opgave van redenen, een overeenkomst te ontbinden. De klant heeft in dat geval recht op terugbetaling binnen 4 weken van de door de klant reeds betaalde prijs.
Indien op grond van veranderingen die zich buiten de invloed van Feenstra + Luiken interactie voltrekken een goede uitvoering van de overeenkomst belemmerd wordt (overmacht) en dit tot ontbinding van de overeenkomst leidt heeft de klant in dat geval recht op terugbetaling binnen 4 weken van de door de klant reeds betaalde prijs minus het bedrag van door Feenstra + Luiken interactie reeds gemaakte kosten.

BEEINDIGEN VAN EEN OVEREENKOMST

De overeenkomst eindigt automatisch nadat alle wederzijdse rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zijn nagekomen.

Bij een tussentijdse beëindiging houden alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te bestaan vanaf het moment dat de overeenkomst is ontbonden en de klant en/of Feenstra + Luiken interactie aan zijn/haar eventuele betalingsverplichtingen heeft/hebben voldaan.

REACTIES OP VRAGEN VAN ADMINISTRATIEVE AARD MET BETREKKING TOT DE GEBODEN DIENSTEN

Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de aangeboden diensten worden binnen 5 werkdagen per post, per mail of telefonisch beantwoord. Vragen die een langere verwerkingstijd vragen worden uiterlijk binnen 4 weken beantwoord. Een bericht van ontvangst van de vragen die een langere verwerkingstijd vragen en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten wordt binnen 5 werkdagen verstrekt. In de vakantieperiode kan het zijn dat we tot maximaal 4 weken niet bereikbaar zijn; wij vragen hiervoor begrip. Wij zullen zodra we weer bereikbaar zijn direct alle vragen afhandelen.

EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT

Materiaal en instrumenten door Feenstra + Luiken vervaardigd en gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst blijven eigendom van Feenstra + Luiken interactie. Openbaarmaking, in gebruik geven of afstaan aan derden kan alleen geschieden na toestemming van Feenstra + Luiken interactie.

VERTROUWELIJKHEID EN GEHEIMHOUDING

Feenstra + Luiken interactie verplicht zich tot geheimhouding van alle persoonlijke, vertrouwelijke informatie van de klant , die, in welke vorm dan ook, tijdens de door Feenstra + Luiken interactie aangeboden diensten aan de orde komt.

Feenstra + Luiken interactie houdt documentatie bij van de door haar uit te voeren cq uitgevoerde overeenkomsten en verplicht zich tot geheimhouding van de informatie die opgenomen is in deze documentatie jegens derden.

KLACHTENPROCEDURE

Klachtindiening & afhandeling
Indien de klant van mening is dat Feenstra + Luiken interactie de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet of niet voldoende nakomt, stelt de klant Feenstra + Luiken interactie schriftelijk op de hoogte.
In de klachtenbrief van de klager dient te staan: naam, adres, woonplaats van klager. Een nauwkeurige beschrijving: waarop heeft de klacht betrekking (op welk produkt, dienst of persoon) en een korte beschrijving van de klacht.
De klager krijgt liefst binnen 5 werkdagen doch uiterlijk binnen 41⁄2 weken een bericht van ontvangst.
Feenstra + Luiken interactie zorgt voor een zorgvuldige afhandeling van de klacht binnen zes weken. Het genomen besluit wordt, met redenen omkleed, schriftelijk medegedeeld aan klager.
Is de klager niet akkoord dan zal uiterlijk binnen 41⁄2 weken aan een onafhankelijk derde, te weten: mevrouw mr drs. M. Olthuis om een bindende uitspraak worden gevraagd. Contactgegevens mr drs. M. Olthuis: Ubbergseveldweg 140, 6522 JR Nijmegen, tel: 024-3607216, mail: olthuis@mediationplus.nl . De kosten hiervoor worden voor 100% gedragen door Feenstra + Luiken interactie
Eventuele consequenties zullen direct door Feenstra + Luiken interactie worden afgehandeld.
Feenstra + Luiken interactie zal alle klachten vertrouwelijk behandelen.

DOCUMENTATIE

Indien iemand een klacht indient, dient het volgende door Feenstra + Luiken interactie te worden vastgelegd:
• datum waarop klacht is binnengekomen
• waarop heeft de klacht betrekking 
• korte beschrijving van de klacht
• wijze van afhandelen
• gemaakte afspraken
• door wie is de klacht afgehandeld
• wat is de datum van de afhandeling 
De documentatie betreffende de klacht wordt 7 jaar bewaard in de klachtenfile. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

AANSPRAKELIJKHEID
Feenstra + Luiken interactie is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Feenstra + Luiken interactie van de noodzakelijke zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Feenstra + Luiken interactie voor zijn werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten die een looptijd hebben van meer dan 6 maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden. Eventuele aanspraken van de klant dienen binnen een jaar na ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de klant zijn rechten heeft verloren.